PRP 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1).
Marko je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:

Na kmetiji Vašcer se ukvarjamo z mešano kmetijsko proizvodnjo, s poudarkom na reji konj in govedi, ki temelji na doma pridelani krmi. Na razpisu smo kandidirali predvsem s ciljem posodobitve kmetijske mehanizacije, kar bi za sabo prineslo izboljšanje ekonomske uspešnosti ter možnosti stalne zaposlitve na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI:

V naslednjih letih se namerava Marko, kot mlad prevzemnik, posvetiti predvsem reji in vzreji konj, z vključitvijo novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, povezanih s konjerejo, kot so npr. razne storitve v živinoreji (pripusti, vhlevljenje in oskrba živine za tuj račun), svetovanje, organiziranje delavnic ali tečajev z vsebino, vezano na DDK, prikaz del iz DDK, ježa živali, …

CILJI:
• posodobitev kmetijske mehanizacije, predvsem z namenom lažjega, varnejšega ter delovno in
energetsko učinkovitejšega dela;
• nakup kmetijske mehanizacije, namenjene zmanjšanju negativnih vplivov na okolje;
• nakup IT opreme;
• povečanje obsega proizvodnje na osnovi PKP.

PRIČAKOVANI REZULTATI:
• izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela,
• izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in proste reje,
• povečan obseg in raznovrstnost aktivnosti na kmetiji,
• višji prihodek in dohodek na kmetiji,
• zaposlitev na kmetiji.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.