Quote of the month – June|Misao mjeseca – Lipanj |Misel meseca – junij

… For all my investment in time and effort, shaping what God gave them into something useful and productive for myself, I know that it does not give me the right to protect them (horses) from life as they were made to know it.

Vse moje vlaganje časa in napora, da oblikujem to, kar jim je Bog dal, v nekaj koristnega zase, mi ne daje pravice, da konjem branim živeti življenje, za katerega so bili ustvarjeni.

Sav moj trud, ulaganje vrijemena i napora, da promjenim to, što jim je dao Bog, u nešto korisno za sebe, ne daje mi pravo, da konjima branim živjeti život, za kakvog su bili ustvareni.
Gwyn Turnbull Weaver