Wishing You all the best in 2021!|Želimo vam sve dobro u 2021!|Želimo vam vse dobro v 2021!

How much weight can a horse carry?
Koliko teže lahko nosi konj?
Koliku težinu može nositi konj?
In my experience, a horse can carry an infinite amount.
Po mojih izkušnjah lahko konj nosi neskončno veliko.
Prema mom iskustvu, konj može nositi beskonačnu težinu.
They can carry the weight of broken hearts, broken homes, and broken bodies. Countless tears sometimes comb their tangled manes. Moments when parents and friends cannot be there to help and hold a person, horses embrace and empower. They carry physical, mental, and emotional handicaps. They carry hopes and dreams; and they will carry the stress from your day when you can’t carry it anymore.
Lahko nosijo težo zlomljenih src, uničenih domov in polomljenih teles. Njegovo zapleteno grivo včasih češe nebroj solza. V trenutkih, ko starši in prijatelji ne morejo pomagati in ponuditi človeku oporo, konji objemajo in vlivajo novo moč. Nosijo tiste s telesnimi, duševnimi in čustvenimi ovirami. Nosijo upanje in sanje; in nosili bodo stres, ko ga kak dan sami ne boste mogli več nositi.
Mogu nositi težinu slomljenih srca, uništenih domova i slomljenih tijela. Nebrojene suze ponekad češljaju njegovu zamršenu grivu. U trenucima kada roditelji i prijatelji ne mogu pomoći i pružiti podršku osobi, konji prigrle i ulijevaju novu snagu. Nose one s fizičkim, mentalnim i emocionalnim preprekama. Oni nose nadu i snove; i podnijet će stres kad ga jednog dana više nećete moći podnijeti sami.
They carry graduations, they carry new careers, they carry moves away from everything familiar, they carry marriages, they carry divorces, they carry funerals, they carry babys before they are born, and sometimes they carry the mothers who cannot carry their own baby. They carry mistakes, they carry joy, they carry the good and they carry the bad. They carry drugs and addictions, but they also carry the celebrations.
Nosijo diplomiranja, nosijo nove službe in kariere, nosijo odmike od vsega znanega in domačega, nosijo poroke, ločitve, pogrebe, nosijo dojenčke še preden se rodijo, včasih pa tudi matere, ki ne morejo nositi svojega otroka. Nosijo napake, nosijo veselje, nosijo dobro in nosijo slabo. Prenašajo droge in odvisnosti, vendar nosijo tudi praznovanja.
Nose mature, nose nove poslove i karijere, nose odmicanje od svega poznatog i domaćeg, nose vjenčanja, razvode, sprovode, nose bebe prije nego što se rode, a ponekad čak i majke koje ne mogu nositi svoje dijete. Oni nose pogreške, oni nose radost, oni nose dobro, a nose i loše. Oni prenose drogu i ovisnosti, ali nose i slavlja.
They will carry you to success when all you have felt is failure. They will carry you, never knowing the weight of your burdens and triumphs.
Prinesli vas bodo do uspeha, ko je bilo vse, kar ste čutili, neuspeh. Nosili vas bodo, ne da bi vedeli težo vaših bremen in zmag.
Oni će vas odvesti do uspjeha kada je sve, što ste osjećali, neuspjeh. Nosit će vas ne znajući težinu vaših tereta i pobjeda.
If you let them, they will carry you through life, and life is hard, life is heavy. But a horse will make you feel weightless under it all.
Če jim dovolite, vas bodo nosili skozi življenje in življenje je naporno, življenje je težko. Ampak zaradi konja se boste počutili razbremenjeni vsega tega.
Ako im dopustite, nosit će vas kroz život i život je naporan, život je težak. Ali zbog konja osjećat ćete se rasterećeni od svega toga.
Sage Sapergia

We wish you peaceful holidays and kinder 2021!
Želimo vam mirne praznike i bolju 2021!
Želimo vam mirne praznike in prijaznejšo 2021!

Vaš Rocking V team